Thông tin chung
Nhận thông báo qua tin nhắn
Thông tin đăng ký
Thông tin kê khai
Người nộp hồ sơ: (*)
Đơn vị lập báo cáo kinh tế: (*)
Tên công trình: (*)
Chủ đầu tư: (*)
Địa chỉ liên hệ:
Phường/Xã (*)
Số điện thoại: (*)
Tổ chức tư vấn lập BCKTKT:
Nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng:
Mục tiêu xây dựng:
Địa điểm xây dựng: (*)
Quy mô đầu tư xây dựng:
Diện tích sử dụng đất:(m2)
Tổng mức đầu tư:(đồng)
Nguồn vốn đầu tư:
Loại cấp công trình: (*)
Hình thức quản lý dự án :
Thời gian thực hiện: (*)
Tài liệu kèm theo
Tờ trình của chủ đầu tư về việc thẩm định BCKTKT
Chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Văn bản thoả thuận về cơ cấu vốn của UBND thành phố đối với công trình uỷ quyền cho UBND phuờng, xã làm chủ đầu tư
Hồ sơ khảo sát địa hình địa chất
Biên bản nghiệm thu khảo sát địa hình địa chất
Quyết định đấu thầu của chủ đầu tư
Quyết định chỉ định thầu tư vấn của chủ đầu tư
Thuyết minh BCKTKT
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công tổng dụ toán công trình
Hồ sơ nghiệm thu báo cáo KTKT của chủ đầu tư với đợn vị lập BCKTKT
Hồ sơ năng lực của nhà thầu tư vấn
Hợp đồng lập BCKTKT của chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn
Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn
Hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt
Tài liệu khác
Lệ phí tạm thu:(đồng)
Xác thực thông tin
Tôi đồng ý với thông tin vừa nêu