Thông tin chung
Nhận thông báo qua tin nhắn
Thông tin đăng ký
Thông tin người nộp hồ sơ
Họ và tên: (*)
Sinh năm:
Địa chỉ:
Phường/Xã (*)
Điện thoại liên lạc: (*)
Thông tin kê khai
Tên cá nhân, tổ chức: (*)
Địa chỉ:
Phường/Xã
Điện thoại liên lạc: (*)
Tên Dự Án (*)
Nội dung:
Hồ sơ gồm có:
Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (theo mẫu)
Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư
Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA
Dự toán được duyệt và quyết định phê duyệt (nếu có)
Văn bản chứng minh nguồn vốn cho dự án
Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có);
Số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Tài liệu khác
Xác thực thông tin
Tôi đồng ý với thông tin vừa nêu