Thông tin chung
Nhận thông báo qua tin nhắn
Thông tin đăng ký
Thông tin người nộp hồ sơ
Họ và tên: (*)
Sinh năm:
Địa chỉ:
Phường/Xã (*)
Điện thoại liên lạc: (*)
Thông tin kê khai
Tên cá nhân, tổ chức: (*)
Địa chỉ:
Phường/Xã
Điện thoại liên lạc: (*)
Tên Dự Án (*)
Nội dung:
Hồ sơ gồm có:
Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu
Các văn bản làm căn cứ sửa đổi (nếu có)
Số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Tài liệu khác
Xác thực thông tin
Tôi đồng ý với thông tin vừa nêu