Thông tin chung
Nhận thông báo qua tin nhắn
Thông tin đăng ký
Thông tin người nộp hồ sơ
Họ và tên: (*)
Sinh năm:
Địa chỉ:
Phường/Xã (*)
Điện thoại liên lạc: (*)
Thông tin kê khai
Tên cá nhân, tổ chức: (*)
Địa chỉ:
Phường/Xã
Điện thoại liên lạc: (*)
Tên Dự Án (*)
Nội dung:
Hồ sơ gồm có:
Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); Bản chụp Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Bản chụp Hồ sơ yêu cầu và bản chụp quyết định phê duyệt HSYC
Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu
Các hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan
Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định
Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);
Các tài liệu khác liên quan
Số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Tài liệu khác
Xác thực thông tin
Tôi đồng ý với thông tin vừa nêu